O spolku

Alumni obecně

Alumni je spolek absolventů školy, kterého cílem je udržení a rozvoj sítě lidí s podobnými zájmy, prostřednictví společenských akcí, vydávání publikací nebo sbírkou financí na rozvoj školy.

Tento spolek pak slouží jako platforma pro výměnu zkušeností a vzájemnou podporu mezi generacemi absolventů. Důležitou součástí je podpora současných studentů, čerstvých absolventů a podpora školských projektů.

spoluprace

Spolupráce

zkusenosti

Zkušenosti a podpora

soudrznost

Soudržnost

 

Založení spolku

Dne 18. 10. 2015 proběhlo na půdě Gymnázia Jana Keplera založení Spolku přátel Gymnázia Jana Keplera. Spolek je již řádně zapsán ve spolkovém rejstříku a má tak právní subjektivitu. Stanovy spolku jsou veřejně dostupné v on-line sbírce listin vedené rejstříkovým soudem.

Cíle spolku

 • Sdružit absolventy, pedagogy, studenty, přátele a všechny další příznivce GJK, které má  více než padesátiletou tradici a historii.
 • Pořádat společná setkání, kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné společenské akce a udržovat kontakt s Gymnáziem, s jeho studenty a s děním na jeho půdě a v rámci možností tak i přispívat ke společenské výchově studentů Gymnázia.

Mezi základní činnosti spolku patří zejména

 • jednání v zájmu Gymnázia za účelem jeho rozvoje a propagace;
 • organizování a pořádání akcí;
 • informování široké veřejnosti o činnosti spolku;
 • přijímání a vyhodnocování ve spolupráci se zástupci Gymnázia podnětů studentů a  veřejnosti týkající se dění na půdě Gymnázia a jeho dalšího rozvoje;
 • předkládání zástupcům či zřizovateli Gymnázia podněty a návrhy k optimalizaci správy, hospodaření, rozvoje a dalších záležitostí Gymnázia;
 • vyvíjení činnosti za účelem zlepšení komunikace mezi Gymnáziem, jeho studenty a  absolventy;
 • shánění finančních prostředky případně jiné majetkové hodnoty použitelné pro účely rozvoje Gymnázia a souvisejících aktivit;
 • vydávání tiskovin a propagačních předmětů na propagaci Gymnázia, spolku a jejich činnosti.

Orgány spolku

Výbor – statutární a výkonný orgán, pětičlenný ve složení

 • Mgr. Jiří Růžička (předseda),
 • JUDr. Vladimír Johanes (místopředseda),
 • Ing. Roman Smitka,
 • Ing. Martin Dlouhý

Funkční období 3 roky. Členy mohou být pouze osoby s hlasovacím právem. V jeho čele stojí předseda, který jedná na venek za spolek, v jeho nepřítomnosti tuto funkci přebírá místopředseda.

Správní rada – dosud neustanovená, předpokládaný počet je 7 členů její hlavní náplní má být schvalování před projednáním ve výboru veškerá  majetková právní jednání nad 500.000,- Kč za členy mohou být zvoleny shromážděním osoby s hlasovacím právem funkční období 3 roky.

Shromáždění – je nejvyšším orgánem spolku a je tvořen všemi členy s hlasovacím právem rozhoduje o základních otázkách spolku mj.:

 • o změnách stanov;
 • o výši členských příspěvků;
 • o volbě členů orgánů;
 • volí a odvolává členy výboru Spolku;
 • volí a odvolává členy správní rady Spolku;
 • volí delegáty.

Shromáždění delegátů

V případě, že počet členů shromáždění s hlasovacím právem vzroste na více než 100 osob,
může shromáždění členů spolku rozhodnout, že působnost a pravomoc shromáždění členů spolku nahradí shromáždění delegátů. Delegáty volí shromáždění a mohou být voleni z řad členů s hlasovacím právem.