O spolku

Alumni obecně

Alumni je spolek absolventů školy, kterého cílem je udržení a rozvoj sítě lidí s podobnými zájmy, prostřednictví společenských akcí, vydávání publikací nebo sbírkou financí na rozvoj školy.

Tento spolek pak slouží jako platforma pro výměnu zkušeností a vzájemnou podporu mezi generacemi absolventů. Důležitou součástí je podpora současných studentů, čerstvých absolventů a podpora školských projektů.

spoluprace

Spolupráce

zkusenosti

Zkušenosti a podpora

soudrznost

Soudržnost

 

Založení spolku

Dne 18. 10. 2015 proběhlo na půdě Gymnázia Jana Keplera založení Spolku přátel Gymnázia Jana Keplera (Alumni GJK). Spolek je již řádně zapsán ve spolkovém rejstříku a má tak právní subjektivitu. Stanovy spolku jsou veřejně dostupné v on-line sbírce listin vedené rejstříkovým soudem.

Cíle spolku

 • Sdružit absolventy, pedagogy, studenty, přátele a všechny další příznivce GJK, které má  více než padesátiletou tradici a historii.
 • Pořádat společná setkání, kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné společenské akce a udržovat kontakt s Gymnáziem, s jeho studenty a s děním na jeho půdě a v rámci možností tak i přispívat ke společenské výchově studentů Gymnázia.

Mezi základní činnosti spolku patří zejména

 • jednání v zájmu Gymnázia za účelem jeho rozvoje a propagace;
 • organizování a pořádání akcí;
 • informování široké veřejnosti o činnosti spolku;
 • přijímání a vyhodnocování ve spolupráci se zástupci Gymnázia podnětů studentů a  veřejnosti týkající se dění na půdě Gymnázia a jeho dalšího rozvoje;
 • předkládání zástupcům či zřizovateli Gymnázia podněty a návrhy k optimalizaci správy, hospodaření, rozvoje a dalších záležitostí Gymnázia;
 • vyvíjení činnosti za účelem zlepšení komunikace mezi Gymnáziem, jeho studenty a  absolventy;
 • shánění finančních prostředky případně jiné majetkové hodnoty použitelné pro účely rozvoje Gymnázia a souvisejících aktivit;
 • vydávání tiskovin a propagačních předmětů na propagaci Gymnázia, spolku a jejich činnosti.

Orgány spolku

Výbor – statutární a výkonný orgán, pětičlenný ve složení

 • Mgr. Jiří Růžička (předseda),
 • JUDr. Vladimír Johanes (místopředseda),
 • Ing. Roman Smitka,
 • Ing. Vít Kutnar
 • Vít Rozehnal

Funkční období 3 roky. Členy mohou být pouze osoby s hlasovacím právem. V jeho čele stojí předseda, který jedná na venek za spolek, v jeho nepřítomnosti tuto funkci přebírá místopředseda.

Správní rada – dosud neustanovená, předpokládaný počet je 7 členů její hlavní náplní má být schvalování před projednáním ve výboru veškerá  majetková právní jednání nad 500.000,- Kč za členy mohou být zvoleny shromážděním osoby s hlasovacím právem funkční období 3 roky.

Shromáždění – je nejvyšším orgánem spolku a je tvořen všemi členy s hlasovacím právem rozhoduje o základních otázkách spolku mj.:

 • o změnách stanov;
 • o výši členských příspěvků;
 • o volbě členů orgánů;
 • volí a odvolává členy výboru Spolku;
 • volí a odvolává členy správní rady Spolku;
 • volí delegáty.

Shromáždění delegátů

V případě, že počet členů shromáždění s hlasovacím právem vzroste na více než 100 osob,
může shromáždění členů spolku rozhodnout, že působnost a pravomoc shromáždění členů spolku nahradí shromáždění delegátů. Delegáty volí shromáždění a mohou být voleni z řad členů s hlasovacím právem.